Παρουσίαση Network Bridge της dCS

H Orpheus Audio σε συνεργασία με τo Studio HiFi Diapason και με Εκπρόσωπο της dCS σας καλεί στην παρουσίαση του Network Bridge της dCS την Πέμπτη 22/3 και ώρα 18:00 στο χώρο του Studio HiFi Diapason

Η παρουσίαση θα γίνει με το DAC Vivaldi της dCS με αρχεία που θα μεταφέρει ο εκπρόσωπος της dCS μέσω δικτύου.

Το Network Bridge της dCS λειτουργεί ως μια κομψά απλή αλλά εξαιρετικά ισχυρή διασύνδεση μεταξύ της ψηφιακής σας μουσικής και του DAC. Η πλατφόρμα υλικού στο Network Bridge σάς επιτρέπει να μεταφέρετε αρχεία μουσικής υψηλής ανάλυσης από αποθηκευτικό χώρο στο δίκτυο, συνδεδεμένες μονάδες USB, υπηρεσίες online streaming καθώς και συσκευές Apple μέσω του Apple Airplay, εκπέμποντας τέλειο ήχο απευθείας στο DAC.

Η εφαρμογή Network Bridge βασίζεται στην ίδια ροή δικτύου και στην τεχνολογία εφαρμογών που χρησιμοποιείται στη σειρά Vivaldi της dCS – παρέχοντας μια έξυπνη διεπαφή για να οργανώσετε γρήγορα και εύκολα ολόκληρη τη ψηφιακή σας μουσική βιβλιοθήκη.

Σχεδιασμένο για απλότητα, μια μοναδική, ισχυρή πλατφόρμα FPGA είναι η καρδιά της μονάδας και η γέφυρα του δικτύου Roon ™ είναι έτοιμη, υποστηρίζοντας επίσης υπηρεσίες ροής όπως το TIDAL ™ και το Spotify ™.

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στη Μεγάλη Βρετανία με τα υψηλότερα πρότυπα, το κομψό πλαίσιο του Network Bridge χρησιμοποιεί αλουμίνιο κατεργασμένο με αεροδιαστημική μηχανική για τη μείωση των ηχητικών μηχανικών δονήσεων και των μαγνητικών επιδράσεων.

Comments

Write a comment

*

Human Verification: In order to verify that you are a human and not a spam bot, please enter the answer into the following box below based on the instructions contained in the graphic.


Do you like our videos?
Do you want to see more like that?

Please click below to support us on Facebook!

Send this to a friend

▷ Other ReviewsVehicles▷ Show Cars▷ Motorbikes▷ Scooters▷ Bicycles▷ Rims & Tires▷ Luxury BoatsFashion▷ Sunglasses▷ Luxury Watches▷ Luxury Purses▷ Jeans Wear▷ High Heels▷ Kinis Swimwear▷ Perfumes▷ Jewellery▷ Cosmetics▷ Shaving Helpers▷ Fashion HatsFooding▷ Chef Club▷ Fooding Helpers▷ Coktails & LiquorsSports▷ Sport Shoes▷ Fitness & Detox▷ Golf Gear▷ Racquets▷ Hiking & Trek Gear▷ Diving Equipment▷ Ski Gear▷ Snowboards▷ Surf Boards▷ Rollers & SkatesEntertainment▷ DIY Guides▷ Zik Instruments▷ Published Books▷ Music Albums▷ Cine Movies▷ Trading Helpers▷ Make Money▷ Fishing Equipment▷ Paintball Supplies▷ Trading Card Games▷ Telescopes▷ Knives▷ VapesHigh Tech▷ Flat Screens▷ Tech Devices▷ Camera Lenses▷ Audio HiFi▷ Printers▷ USB Devices▷ PC Hardware▷ Network Gear▷ Cloud Servers▷ Software Helpers▷ Programmer Helpers▷ Mobile Apps▷ Hearing AidsHome▷ Home Furniture▷ Home Appliances▷ Tools Workshop▷ Beddings▷ Floor Layings▷ Barbecues▷ Aquarium Gear▷ Safe Boxes▷ Office Supplies▷ Security Locks▷ Cleaning ProductsKids▷ Baby Strollers▷ Child Car Seats▷ Remote ControlledTravel▷ Luggages & Bags▷ Airlines Seats▷ Hotel Rooms▷ Fun Trips▷ Cruise Ships▷ Mexico Tours